Nieuwsoverzicht Groen

Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouw

Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouwdo, 2017-11-02 Lees voor

België is opnieuw zeven plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index, die jaarlijks wordt opgesteld door het World Economic Forum (WEF). Meer nog, onder de regering Michel is België gezakt van de tiende naar de éénendertigste plaats, een achteruitgang van maar liefst éénentwintig plaatsen. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Deze ouderwetse regering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten. Specifiek op vlak van gezondheidszorg, politieke invloed en de loonkloof voor gelijk werk zetten we grote stappen achteruit. Deze mannenregering lijkt daar niet om te malen”, stelt Evita Willaert (kamerlid Groen). Groen roept de regering op om bij elke maatregel de impact op genderongelijkheid correct na te gaan, en indien nodig bij te sturen.

De Global Gender Gap Index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Daarbij vergelijkt het WEF de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg in die verschillende landen. Op die lijst is de positie van België dus in vrije val. De Belgische score is sterk gedaald sinds 2014. “Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treffen vrouwen onevenredig hard, zoals de verstrengde toegang tot een inschakelingsuitkering en het snijden in de uitkering van mensen die onvrijwillig deeltijds werken”, aldus Willaert.

Groen roept de regering op om dringend werk te maken van een vrouwvriendelijker beleid en de gendertoets eindelijk serieus te nemen. “De manier waarop deze regering gendergelijkheid weglacht is de schaamte voorbij”, besluit Willaert.

 

Respect Is De Nieuwe Punk: Meyrem Almaci stelt boek voor

Respect Is De Nieuwe Punk: Meyrem Almaci stelt boek voordi, 2017-10-31 Lees voor

Zonet heeft Meyrem Almaci op de boekenbeurs haar boek “Respect is de nieuwe punk” voorgesteld. Vertrekkend vanuit persoonlijke verhalen, geeft de Groen-voorzitster een unieke inkijk in het ontstaan van haar politiek engagement, haar visie, de problemen waar we voor staan en de oplossingen die zij ziet met telkens oog voor wat werkt. “Mijn leven en mijn politieke engagement staat in het teken van bruggen bouwen. Tussen mensen, tussen gemeenschappen. Ik wil aan de zijde staan van zij die durven opstaan, en in durven gaan tegen polarisering”, stelt Meyrem Almaci.

Zoals de titel doet vermoeden, krijgt ook muziek een belangrijke plaats. Bij het boek hoort een Spotifylijst, die tegelijkertijd de soundtrack voor de lezer vormt, alsook de soundtrack van het leven van Almaci. En die bestaat uit meer dan enkel punkmuziek. Meyrem Almaci: “De punk uit de titel staat er vooral om duidelijk te maken dat respect de nieuwe rebellie is. In tijden waarin het hard tegen hard gaat en de hele maatschappij gepolariseerd is, is respect betonen bijna een daad van verzet geworden. In mijn boek pleit ik voor elementair basisrespect. En voor inleving in elkaars verhaal. Dat is dè sleutel om een stap vooruit te zetten.”

Almaci vertelt haar verhaal aan de hand van persoonlijke anekdotes en sleutelmomenten. “Die sleutelmomenten hebben me gevormd als mens en als politica. Ik heb in mijn hele leven steun gekregen van mensen die me hielpen me tegen achterstellende structuren te verzetten. Vandaag wil ik voorop lopen om een nieuw soort van denken te bewerkstelligen. Met respect voor klimaat, voor rechtvaardigheid en voor een verbonden en vredevol samenleven”, besluit Almaci.

Respect is de nieuwe punk werd vandaag voorgesteld op de boekenbeurs en is vanaf 3 november te koop in de boekhandel.

KOOP HET BOEK IN DE GROEN WEBSHOP

“Michel had geloofwaardige positie over Catalonië. N-VA maakt dat nu ongedaan.”

“Michel had geloofwaardige positie over Catalonië. N-VA maakt dat nu ongedaan.”ma, 2017-10-30 Lees voor

De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zou in Brussel zijn op uitnodiging van N-VA. Een regeringsbron bevestigt zelfs aan De Morgen dat hij zou uitgenodigd zijn door N-VA. Het kabinet van premier Charles Michel weigert voorlopig commentaar. Fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) betreuren deze gang van zaken en roepen de Belgische regering op tot één duidelijke en geloofwaardige positie over de Catalaanse kwestie. “Door het toedoen van N-VA dreigt de Belgische geloofwaardigheid in dit dossier totaal verloren te gaan. Als N-VA daadwerkelijk achter de rug van de premier initiatieven neemt in deze bijzonder gevoelig kwestie, is er uiteraard een groot probleem”, aldus de groenen. Ecolo en Groen vragen deze week tekst en uitleg van de premier in de Kamer.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

"Ons land had bij monde van premier Charles Michel een duidelijke en geloofwaardige positie. Terecht veroordeelde de premier het geweld tegen Catalaanse burgers en politici. Door het gedrag en de communicatie van N-VA dreigen we echter net niet meer gehoord te worden in Madrid en op het Europese toneel. Dat is doodjammer. Niet nationalisten, maar federalisten moeten de boodschap van België bepalen. Het geweld tegen de Catalanen is onaanvaardbaar, de escalatie van de voorbije weken is gevaarlijk. Net daarom moeten we met België consequent pleiten voor dialoog en samenwerking. De fratsen van N-VA en Franckens asiel-uitspraken maken zo’n geloofwaardige Belgische positie bijzonder moeilijk”, aldus Calvo.
 
Het is ondertussen duidelijk dat de Belgische regering worstelt met dit dossier. Ecolo-Groen vraagt daarom dat de premier nog deze week tekst en uitleg komt geven in het parlement over de kwestie. “Dit gaat over een heel belangrijk dossier. Het moet in de eerste plaats opgelost worden door Catalaanse en Spaanse politici. Nu er zoveel onduidelijkheid is ontstaan over de Belgische houding, is het logisch dat de Kamer tekst en uitleg krijgt. De premier veroordeelt Franckens uitspraken dan wel, maar andermaal is het te laat. De schade is er al.”.
 
Calvo en Nollet hebben de vraag om de Kamer bijeen te roepen zonet ook formeel gesteld aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijkerma, 2017-10-30 Lees voor

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen pakweg een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt, vaak met een geel aanplakbiljet - een 'gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar' indient. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is. Met soms jarenlange procedures tot gevolg. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben,' aldus Vlaams parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State. 'De hier ontworpen verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de internationale verplichtingen', zegt de Raad van State in een advies. De overheid mag volgens het Verdrag van Aarhus de beroepsmogelijkheden van de burger niet inperken. 'Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt niet met de plicht van de Verdragsstaten om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen', klinkt het nog. 

Groen wil dat de Vlaamse meerderheidspartijen hun plannen opbergen. 'Het belang van burgerparticipatie is groot', vindt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen), die bij de parlementsvoorzitter het advies van de Raad van State opvroeg. Ze denkt bijvoorbeeld aan dossiers als Oosterweel. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben.' De groene fractieleider Björn Rzoska is eveneens scherp: 'De regering zet burgers en actiegroepen buiten spel.' 

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert niet, omdat het Vlaams Parlement het amendement over de kwestie heeft
ingediend. De parlementsleden van de meerderheid zullen nog overleggen over het advies van de Raad van State. Maar ze staan wel achter het principe. 'Iedereen krijgt een kans om te protesteren tijdens een openbaar onderzoek', zegt Glenn Smets, woordvoerder van parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). 'Wie dan achteraf niet akkoord gaat met de beslissing, kan wél in beroep gaan.'

Voor de N-VA primeert de rechtszekerheid. 'Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten. Het klopt natuurlijk wel dat iedereen goed moet geïnformeerd worden, en daar zal het omgevings- loket ook voor zorgen, met een digitale bekendmaking. We vinden niet dat we afbreuk doen aan de beroepsmogelijkheden van burgers.' 

Dit artikel verscheen op 30 oktober in De Standaard

 

Burgerbevraging Energiepact 2030-2050

Burgerbevraging Energiepact 2030-2050zo, 2017-10-29 Lees voor

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Johan DanenVlaams parlementslid Energie

Op 17 oktober hebben de federale en regionale ministers van Energie een online "burgerbevraging" gelanceerd over het Energiepact 2030-2050. In de online vragenlijst wordt gepeild naar uw mening over de visie, het kader, de doelstellingen en de maatregelen die hierin naar voor worden geschoven. De consultatie loopt tot en met 5 november 2017. De resultaten worden na afloop verwerkt door de FOD Economie en gepubliceerd. Tegen het eind van het jaar moet het Energiepact er liggen, wat natuurlijk ruimschoots te laat is.

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook open vragen.

Het is van belang dat we met zoveel mogelijk mensen laten horen dat we gaan voor 100% hernieuwbare energie en dat kernenergie geen oplossing is.

We zijn alvast benieuwd naar de resultaten en wat er vervolgens mee zal gebeuren.

Vul de vragenlijst in

De Groene energievisie kunnen we samenvatten in volgende punten:

  • Het is essentieel dat er niet opnieuw twijfel wordt gezaaid over de kernuitstap en dat 2025 als definitieve uitstapdatum wordt bevestigd. Alleen zo zullen de nodige vervangingsinvesteringen op tijd kunnen gebeuren. De scheurtjescentrales (Doel 3 en Tihange 2) kunnen best omwille van veiligheidsredenen nu reeds gesloten worden. Dit brengt de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang, maar zal integendeel de noodzakelijke investeringen sneller in beweging brengen.
  • De centrale pijlers van een duurzaam, zeker en betaalbaar energiesysteem zijn energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (zon, wind, geo, duurzame bio-energie, waterkracht, groene warmte...). De andere puzzelstukken zijn energie-opslag, vraagbeheer, import/export. Efficiënte gascentrales zullen nodig zijn voor de elektriciteitsproductie in een overgangsfase, maar een uitfasering van aardgas is mogelijk en noodzakelijk tegen 2050. 
  • Hoe langer we wachten met de omschakeling, hoe hoger de kosten uiteindelijk zullen zijn.
  • Burgers moeten sterker betrokken worden bij de energietransitie. Geef de burgers het recht en de kans om mee te investeren in lokale energieprojecten en zo mede-eigenaar te worden van de hernieuwbare energie die geoogst wordt.
  • Het is belangrijk dat milieu- en gezondheidskosten ingerekend worden in de prijs van energie en dat deze kosten niet afgewenteld worden op de samenleving. Vervuilende energie zal op die manier zwaarder belast worden dan schone energie. Dit kan bijvoorbeeld door een voldoende hoge prijs te voorzien voor de uitstoot van CO2. Een vergroening van de fiscaliteit gaat best samen met een verlaging van de lasten op arbeid.
  • Een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de energietransitie is essentieel.
  • Energie-armoede moet worden aangepakt. In de eerste plaats door een doorgedreven sociaal-ecologisch renovatieprogramma voor de onderkant van de woonmarkt (waaronder vooral huurwoningen), zodat iedereen in een energiezuinige woning kan wonen.